Adatkezelési tájékoztató

Ebben a tájékoztatóban olvashatod: kiknek, milyen személyes adatait és hogyan kezelem az izekmentesen.hu weblappal kapcsolatban.

I. Általános szabályok:

Adatkezelő:

A személyes adatok kezelője én vagyok:
Dr. Financsek Zsuzsanna
Budapest, Bolgárkertész u. 2., I/16.
E-mail: info[kukac]izekmentesen.hu

Adatfeldolgozók:

Magyar Hosting Kft.(tárhelyszolgáltató)
1132. Budapest, Victor Hugo u. 18–22.
Tel.: +36 1 700 2323
E-mail: info[kukac]mhosting.hu

Google LLC (statisztikai adatok feldolgozója)
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

Shareaholic (statisztikai és marketing adatok feldolgozója)
2 Center Plaza, 3rd Floor
Boston, MA 02108

A honlapommal kapcsolatban többféle módon beérkeznek hozzám személyes adatok. Az alábbiakban olvashatod, hogy az adatok honnan származnak, mit csinálok velük és milyen célból.

 

II. Kapcsolatfelvételi űrlap:

Kinek az adatait kezelem az űrlappal kapcsolatban?

Azokét, aki az űrlappal üzenetet küldenek nekem.

Milyen adatokat kezelek?

 • Az űrlapon megadott név,
 • e-mail cím,
 • a kapcsolatfelvétel időpontja
 • és az üzenet elküldésekori IP-cím.

Mire használom az adatokat (mi az adatkezelés célja)?

Arra használom, hogy válaszoljak az üzenetedre.

Ki kezeli az adatokat házon belül?

Az adatokat csak én kezelem.

Ki ismerheti meg az adataidat?

Az adataidat csak én ismerhetem meg.

Továbbítom-e az adatokat harmadik személynek?

Az adatokat a levél teljes tartalmával együtt egy levelezőszerver továbbítja és tárolja.

Hol tárolom az adatokat?

 • A levelezőszerveren
 • és a számítógépemen.

Mennyi ideig?

Miután válaszoltam az üzenetedre, azonnal törlöm az adataidat.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az üzenet küldőjének hozzájárulása, amelyet minden egyes üzenet elküldésekor külön kérek. Ha üzenetet küldesz nekem, úgy adhatod meg a hozzájárulásodat, hogy bepipálod a “Hozzájárulok, hogy az itt megadott adataimat a weboldal az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően tárolja és kezelje addig az időpontig, amíg üzenetemre választ nem küldenek” jelölődobozt.

A hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod. Kérlek, ilyen esetben írj az info@izekmentesen.hu e-mail-címre. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását tartalmazó e-maileket 5 évig megőrzöm.

Milyen egyéb jogaid vannak az űrlapokkal elküldött adataidat illetően?

Ezeket a jelen tájékoztató V. pontjában olvashatod.

III. Hozzászólások:

Kiknek az adatait kezelem a hozzászólásokkal kapcsolatban?

Azokét, akik hozzászólást írnak a honlapomra.

Milyen adatokat kezelek?

 • A hozzászóláskor megadott név,
 • e-mail cím,
 • a hozzászólás időpontja,
 • a hozzászóláskori IP-cím,
 • a böngészőazonosító karakterlánc és
 • a Gravatar szolgáltatásba feltöltött profilképed (ha van ilyen). Hozzászóláskor egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hash-nek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/.

Mi az adatkezelés célja?

Az adatok segítenek abban, hogy:

 • látható legyen, hány különböző ember reagált egy-egy témára;
 • és kiszűrhetők legyenek a spam hozzászólások.

Az e-mail címedet felhasználhatom arra a célra is, ha szeretnék neked üzenetet küldeni (nem hírlevelet vagy reklámot).

Ki kezeli az adatokat házon belül?

Az adatokat csak én kezelem.

Ki ismerheti meg az adataidat?

A hozzászólás elfogadása után a hozzászóláskor megadott neved, a hozzászólásod tartalma, időpontja és a profilképed (ha van) megjelenik nyilvánosan. Az e-mail és IP-címed nem lesz nyilvános.

Továbbítom-e az adatokat harmadik személynek?

Az adatok a honlapom szerverére továbbítódnak. A szerver Magyarországon található.

Hol tárolom az adatokat?

A honlapom adatbázisában.

Mennyi ideig?

Ha hozzászólsz egy témához, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a honlapom adatbázisában maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általam megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

Mi az adatkezelés jogalapja?

A hozzászóló személy hozzájárulása, amelyet az „Elküld” gomb megnyomásával ad meg. Az „Elküld” gombra kattintva a hozzászóló elfogadja adatainak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban történő kezelését.

A hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod. Kérlek, ilyen esetben írj az info@izekmentesen.hu e-mail-címre. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását tartalmazó e-maileket 5 évig megőrzöm.

Milyen egyéb jogaid vannak a hozzászólásaiddal kapcsolatban kezelt személyes adataidat illetően?

Ezeket a jelen tájékoztató V. pontjában olvashatod.

IV. Cookie-k:

V. Milyen jogaid vannak az általam kezelt személyes adataiddal kapcsolatban?

1. Ha az adataid kezelése a hozzájárulásodon alapul, ezt bármikor visszavonhatod. Kérlek, ilyen esetben írj az info@izekmentesen.hu e-mail-címre. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását tartalmazó e-maileket 5 évig megőrzöm.

2. Bármikor kérelmezheted tőlem az alábbiakat:

 • tájékoztatást a személyes adataid kezeléséről (ld. lejjebb);
 • személyes adataid helyesbítését;
 • személyes adataid törlését vagy zárolását, a kötelező adatkezelés kivételével.

A tájékoztatáshoz való jog:

Kérésedre, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon beül, közérthető formában, írásban (ha ezt kéred) tájékoztatnom kell téged az alábbiakról:

 • milyen személyes adataidat kezelem;
 • azok milyen forrásból származnak;
 • mi az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama;
 • mi az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége;
 • személyes adataid jogellenes kezelése vagy feldolgozása (adatvédelmi incidens) esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről;
 • személyes adataid továbbítása esetén a továbbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtottál be hozzám. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

3. Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 21. §-a szerint az alábbi esetekben:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Tiltakozásodra a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles vagyok írásban válaszolni. Ha ennyi időn belül nem kapsz választ, vagy igen, de a döntésemmel nem értesz egyet, akkor a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az 5. pontban meghatározott módon bírósághoz fordulhatsz.

 1. Megillet az adathordozhatósághoz való jog. Ez a következőt jelenti: ha az adatkezelés a hozzájárulásodon alapul, és automatizált módon történik, jogosult vagy arra, hogy:
 • a rád vonatkozó, általad rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd;
 • és hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy én ezt akadályoznám.
 1. Jogaid megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A pert – választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatod.

 1. Kártérítésre és/vagy sérelemdíjra is jogosult lehetsz, az Infotv. 23. §-a szerinti esetekben:

(1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

A NAIH elérhetőségei:
Postacím: 1530. Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu

VI. Az adatbiztonság garantálása érdekében tett technikai és szervezési intézkedések

Az általam kezelt adatok biztonságát az alábbiak biztosítják:

VI.1. Általános, minden adatkategóriára vonatkozó intézkedések:

 • SSL-titkosítás: ennek következtében a honlapon megadott adatok biztonságosan továbbítódnak a böngésződ és a honlapom szervere között,
 • a WordPress és az izekmentesen.hu weblapon található bővítmények rendszeres frissítése,
 • külön biztonsági bővítmény a honlapon,
 • vírusirtó a számítógépemen,
 • számítógépemen kizárólag legális forrásból származó szoftverek használata.

VI.2. Egyes konkrét adatkategóriákra vonatkozó intézkedések:

A Google Analytics program által gyűjtött IP-címek anonimizálását külön bővítmény biztosítja a honlapon.